Who Needs It, Sayings Or Nonsense

… translated from G

de:
Der erfolgreiche Kampf gegen Unwissenheit beginnt
mit einer Frage, jedoch ist es äußerst fraglich,
Dummheit bekämpfen zu können.
en:
The successful fight against ignorance begins with
a question, but it is highly questionable
to fight stupidity.
vn:
Cuộc chiến thành công chống lại sự thiếu hiểu biết bắt đầu bằng một câu hỏi,
nhưng rất khó để chống lại sự ngu ngốc.
————-
de:
Intelligenz ist nichts weiter als die Fähigkeit, sich einer Umgebung und/oder Umständen anpassen zu können.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch in diesem Jahr mehr soziale Intelligenz!
en:
Intelligence is nothing but the ability to adapt to an environment and / or circumstances.
With this in mind, I wish you more social intelligence this year too!
vn:
Trí thông minh không là gì ngoài khả năng thích ứng với môi trường và / hoặc hoàn cảnh.
Với suy nghĩ này, tôi cũng chúc bạn thông minh xã hội hơn trong năm nay!
————–