ABOUT

Was ist der Zweck von Quait?
Basierend auf PCLinuxOS sollte Quait eigentlich nur ein neues
Thema für die Fensterverwaltung und andere
Desktopelemente sein.
Allerdings hat sich das ganze so wie auch ich weiterentwickelt.
So findet man hier nun auch Pakete für PCLinuxOS mit den
aktuellen Versionen von XFCE,
aber auch einige Treiber für WLAN-USB, Touchpads, Pens,
und vieles mehr.
Alles jedoch unter dem Vorbehalt des vorsichtigen Testens,
wozu sich immer ein Livemedium mit PCLinuxOS sehr empfiehlt.
Da weis man, daß man sich keine systemd Abhängigkeit holt und im Livemode sogar Treiber als dkms installieren und testen kann.
Und doch ist es immer noch „zu wenig“.
Dies hier wäre nicht möglich ohne die Genialität eines Mannes, der sich durch die Wirren der Zeit hinweg treu geblieben ist.
DANKE Herr Texstar
für die wohl beste und
anfängerfreundlichste Linuxverteilung.
Und Danke an alle, die im Forumbereich Neulingen und Benutzern mit Fehlersuche und Problemlösung helfen.
Zusammen kann mehr und einfacher funktionieren.

google-eng:
What is the purpose of Quait?
Based on PCLinuxOS Quait should really just be a new topic for the window management and other desktop elements. However, the whole has evolved as I have. So you can find now also packages for PCLinuxOS with the current versions of XFCE, but also some drivers for Wi-Fi-USB, Touchpads, Pens, and much more.
All under the proviso of cautious testing,
which is always a live medium with PCLinuxOS highly recommended.
Since one knows, that one does not get systemd dependence and in Livemode even drivers as dkms install and test can.
And yet it is still „too little“.
This would not be possible without the genius of a man who has
remained faithful to the turmoil of time.
THANK YOU Mr. Texstar for probably the best and most beginner
friendly Linux distribution. And thanks to all who help in the forum area newbies and users with troubleshooting and problem solving.
Together can work more and easier.

google-vi:
Mục đích của Quait là gì?
Dựa trên PCLinuxOS Quait nên thực sự chỉ là một chủ đề mới cho việc quản lý cửa sổ và các yếu tố máy tính để bàn khác. Tuy nhiên, toàn bộ đã phát triển như tôi có. Vì vậy, bạn có thể tìm thấy bây giờ cũng gói cho PCLinuxOS với các phiên bản hiện tại của XFCE, nhưng cũng có một số trình điều khiển cho Wi-Fi-USB, Touchpads, Bút, và nhiều hơn nữa.
Tất cả theo các điều kiện của thử nghiệm thận trọng, mà luôn luôn là một phương tiện sống với PCLinuxOS rất khuyến khích.
Kể từ khi biết một, rằng một trong những không nhận được sự phụ thuộc systemd và trong Livemode thậm chí trình điều khiển như dkms cài đặt và thử nghiệm có thể.
Và nó vẫn còn „quá ít“.
Điều này sẽ không thể nếu không có thiên tài của một người đàn ông trung thành với sự hỗn loạn của thời gian.
Xin cảm ơn ông Texstar có lẽ là bản phân phối Linux thân thiện nhất và mới bắt đầu nhất. Và nhờ tất cả những người giúp đỡ trong khu vực diễn đàn người mới và người dùng với xử lý sự cố và giải quyết vấn đề.
Cùng nhau có thể làm việc nhiều hơn và dễ dàng hơn.